Verschiedene Stahlrohre in einer Lagerhalle

Náš systém hlášení

Soulad s právními předpisy Je pro nás důležitý, proto se v naší společnosti systematicky zabýváme dodržováním právních i interních předpisů, tedy tzv. compliance. Zároveň si uvědomujeme, že ani sebelepší compliance management nemůže zabránit jednotlivým porušením pravidel. To však neznamená, že bychom proto takové porušení akceptovali. Chceme je spíše co nejvíce objasnit, zastavit a poučit se z nich do budoucna. Jedině tak můžeme zlepšit náš compliance management a snížit pravděpodobnost dalšího porušování předpisů v budoucnu.

Proto podporujeme hlášení takových porušení předpisů. Mnozí oznamovatelé se však obávají represí, pokud na chybu upozorní. Proto jsme pověřili společnost Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, která se zavazuje přijímat tyto informace v přísné důvěrnosti. Současně je zakázáno jakkoli sankcionovat hlášení učiněná v dobré víře. Oznamovatelé, kteří jednají v dobré víře, tedy nesmí být znevýhodněni nebo jakkoli postihováni.

Oznamovací kanál pro oznamovatele

Přístup k online systému společnosti Grant Thornton pro oznamování nekalých praktik máte na následující stránce.

Na systém oznamování

Tento systém nabízí oznamovatelům možnost důvěrně oznámit náznaky porušení předpisů, a to v případě potřeby i anonymně. Aby bylo možné na tipy co nejrychleji navázat, je užitečné co nejpřesněji popsat základní pochybení. Systém pro oznamovatele proto nabízí volitelnou podporu při poskytování požadovaných informací prostřednictvím otázek. Systém oznamovatelů otevírá zároveň možnost komunikace mezi oznamovatelem a společností Grant Thornton, a to i přes zaručenou anonymitu oznamovatele, například za účelem vyjasnění nezodpovězených otázek týkajících se skutkové podstaty případu. Kromě toho je každý oznamovatel – pokud to zpracování oznámení dovolí – pravidelně informován o postupu při objasňování skutečností, které oznámil.

Mimo to mají oznamovatelé také možnost kontaktovat společnost Grant Thornton prostřednictvím systému pro oznamovatele a domluvit si osobní schůzku.

Zneužití systému oznamovatelů

Na druhou stranu nebude tolerováno zneužívání systému oznamovatelů. Proto upozorňujeme, že úmyslně nepravdivá tvrzení o třetích osobách mohou představovat trestný čin.

Ochrana údajů

Zavázali jsme se k ochraně údajů; to také zahrnuje zajištění všech práv dotčených osob, včetně práv osoby, vůči níž oznamovatel nahlašuje porušení předpisů. Patří sem také právo získat informace o všech osobních údajích dotčených osob zpracovávaných v souvislosti s odkazem. Zájem dotčené osoby na získání informací o těchto údajích přichází zpravidla na řadu až po ukončení vyšetřování obdrženého tipu. Po ukončení šetření je však obecně nutné žádosti o informace vyhovět. Doporučujeme proto všem oznamovatelům, aby při podávání oznámení vzali tuto okolnost v úvahu, zejména pokud si přejí zůstat v anonymitě.

Další informace o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů na těchto webových stránkách.

Svoboda zabavení

V neposlední řadě upozorňujeme, že společnost Grant Thornton je povinna zachovávat mlčenlivost o informacích získaných prostřednictvím systému pro oznamovatele nebo jiným způsobem; tyto informace však obecně nejsou vyňaty ze zabavení, tj. vyšetřovací nebo jiné orgány mohou tyto informace zabavit, a tedy k nim získat přístup na základě příslušného soudního příkazu.

Další možnosti hlášení

Bez ohledu na systém hlášení mají naši zaměstnanci stále možnost kdykoli se obrátit s informacemi na pracovníka pro dodržování předpisů nebo na svého nadřízeného.