Verschiedene Stahlrohre in einer Lagerhalle

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Název a kontaktní údaje správce odpovědného za zpracování a firemního referenta ochrany údajů

Toto oznámení o ochraně údajů se vztahuje na zpracování údajů v souvislosti s našim webovými stránkami www.hoberg-driesch.de:
Správce:

MUT Tubes, s.r.o.
Hybernská 1271/32
110 00  Praha 1

E-mail: infonospam-muttubes.com
Telefon: +420 246 008 619

IČ.: 27412598
DIČ.: CZ27412598

Společnosti ve skupině Hoberg & Driesch Group si jmenovali jediného referenta ochrany údajů. Na tohoto referenta se můžete obrátit prostřednictvím následující poštovní adresy:
Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG
Data Protection Officer
Theodorstr. 101
40472 Düsseldorf
Německo

E-mail: datenschutznospam-hoberg-driesch.de

Samostatné informace o ochraně údajů pro zákazníky i dodavatele skupiny Hoberg & Driesch Group lze najít na: www.hoberg-driesch.de/terms-and-conditions/

2. Společná kontrola

Mezi společnostmi v rámci skupiny Hoberg & Driesch Group existují intenzivní vnitřní dodavatelské a služební vztahy. Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG navíc poskytuje ústřední oddělení a služby pro společnosti ve skupině. Hlavní důraz je kladen na oddělení lidských zdrojů, IT, controllingu, kontroly jakosti/bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a účetnictví. V rámci této spolupráce sdílejí společnosti osobní údaje navzájem.

Společnosti pak za zpracování osobních údajů nesou společnou odpovědnost ve smyslu ustanovení článku 26 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ). Toto nařízení společnostem ukládají povinnost shody při vymezení společné odpovědnosti (tzv. „Dohoda o společné kontrole“) a o podstatě takového ujednání informovat příslušné nositele údajů.

 • Společnosti Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG byla svěřena hlavní odpovědnost za veškeré osobní údaje a postupy jejich zpracovávání v rámci celé skupiny Hoberg & Driesch Group.
 • Jediný referent ochrany údajů byl zvolen jako ústřední kontaktní osoba pro veškeré nositele údajů. Nositelé údajů smějí ovšem vyjádřit své obavy ohledně ochrany osobních údajů jednotlivým holdingovým společnostem ve skupině.
 • Jak samotné společnosti i jejich zaměstnanci jsou ve vztahu k veškerým osobním údajům vázáni povinností zachování mlčenlivosti.
 • Veškeré povinnosti udělené společnostem v souladu s ONOOÚ se vztahují na Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG jakožto subjekt s primární odpovědností.
 • Veškeré předpisy společnosti Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG a opatření týkající se ochrany osobních údajů a datového zabezpečení musí přijmout, zavést a uplatňovat i ostatní společnosti.

Sdílení osobních údajů v rámci skupiny upravují ustanovení článku 6(1)(f) ONOOÚ v souvislosti s výčtem 48 ONOOÚ.

3. Sběr a uchovávání osobních údajů, způsob a důvod zpracovávání vašich údajů

Jakmile navštívíte naše webové stránky www.hoberg-driesch.de, prohlížeč na vašem zařízení automaticky zasílá informace našemu webovému serveru. Tyto informace zůstávají dočasně uložené v takzvaném protokolovém souboru. Předmětem záznamu bez vašeho přičinění jsou tedy následující informace:

 • IP adresa dotazujícího se počítače,
 • datum a čas požadavku,
 • název a URL získaného souboru,
 • webová stránka, ze které dochází k přístupu (odkazující URL),
 • použitý prohlížeč, podle situace, operační systém vašeho počítače a název vašeho poskytovatele přístupu.

Údaje v protokolovém souboru procházejí po sedmi dnech automatickou anonymizací. Poté již nelze podle daných údajů vystopovat konkrétního uživatele.
Uvedené údaje zpracováváme za těmito účely:

 • k zajištění bezproblémového připojení k webovým stránkám,
 • k zajištění pohodlného využívání našich webových stránek,
 • k analýze zabezpečení a stability systému a
 • pro další administrační účely.

Právní základ zpracování údajů vymezuje bod (f) pododstavce článku 6(1) ONOOÚ. Náš oprávněný zájem je výsledkem účelů sběru dat, jak je uvedeno výše. Sebrané údaje za žádných okolností nevyužíváme k vyvození závěrů o hodnocení vás jako jedince.

Používáme také analytické služby, když navštívíte naše webové stránky. Další konkrétní informace najdete v Článku 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4. Zpřístupnění údajů

Vaše osobní údaje nesdělujeme třetím stranám za žádným účelem, vyjma níže uvedených. Vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám pouze v případě:

 • nutnosti takového zpřístupnění údajů ve smyslu ustanovení v bodě (f) prvního pododstavce čl. 6(1) ONOOÚ za účelem prokázání, výkonu nebo obhajoby zákonných nároků a neexistuje-li žádný důvod se domnívat, že máte k zabránění vyzrazení svých údajů prvořadý právní zájem,
 • v případech zákonné povinnosti ke sdělení příslušných údajů v souladu s ustanoveními v bodě (c) první pododstavce čl. 6(1) ONOOÚ a
 • pokud to umožňuje zákon, a pokud je to ve smyslu ustanovení bodu (b) prvního pododstavce čl. 6(1) ONOOÚ nutné k realizaci smluvních vztahů s vámi.

5. Analytické nástroje a vložený obsah třetích stran

Matomo:
K analýze a statistickému vyhodnocení využití webových stránek používáme software s otevřeným zdrojem Matomo (dříve `Piwik’). V této souvislosti nepoužíváme žádné cookies.

Tyto informace se používají k vyhodnocení využití našich webových stránek za účelem úpravy designu podle potřeb. Informace nepředáváme třetím stranám. Výsledky analýzy za žádných okolností nepropojujeme s dalšími údaji uživatele.

Námi používaná sledovací opatření realizujeme na základě ustanovení bodu (f) prvního pododstavce čl. 6(1) ONOOÚ. Náš záměr při uplatňování těchto sledovacích opatření spočívá k zajištění úprav designu podle potřeb a průběžné optimalizace našich webových stránek. Tato sledovací opatření používáme i ke statistickým záznamům využití našich webových stránek k tomu, abychom vám jako uživateli mohli nabídnout své služby. Tyto zájmy lze považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Pokud máte ve svém prohlížeči zvolenu funkci `zakázat sledování`, nebudeme vaši návštěvu na webových stránkách pomocí sledovacího nástroje zaznamenávat.

Sady písma na webu - Monotyp:
V zájmu jednotné prezentace stylů písma využívají tyto webové stránky takzvané webové sady písma od společnosti Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2–4, 61352 Bad Homburg (‘Monotyp’). Váš prohlížeč si po přístupu na webové stránky nahraje potřebné webové sady písma, tyto uloží do své cache paměti a může tak písmo zobrazovat správně. Za tímto účelem se váš server musí napojit na servery Monotyp. Monotyp se tak dozví o tom, že přístup na naše webové stránky proběhl z vaší IP adresy. Sady písma Monotyp se používají k zajištění jednotné a atraktivní prezentace našich online služeb. Tím je naplněna podstata oprávněného zájmu ve smyslu ustanovení bodu (f) pododstavce čl. 6(1) ONOOÚ.

6. Vysvětlivky k funkci „vypnout sledování“ a informace k její deaktivaci

Nastavení funkce „vypnout sledování“ v prohlížeči respektujeme. Když je funkce „vypnout sledování“ v prohlížeči zapnutá,, nebude sledování aktivní.

V závislosti na typu prohlížeče máte možnost „vypnout sledování (DNT)“ pod tlačítkem v nastavení programu, nebo se jedná o přídavný modul, který si musíte nainstalovat (přídavný nebo zásuvný modul). Máte-li tuto funkci aktivovanou, váš prohlížeč vysílá našim webovým stránkám signál s potvrzením, že si bez svého výslovného souhlasu žádné sledovací nástroje nepřejete. Tím dojde k automatické deaktivaci veškerých serverových sledovacích funkcí z naší strany. Takto vám zaručujeme maximální soukromí, aniž byste museli vůči našim webovým stránkách museli podnikat nějaké další kroky.

Postup aktivace funkce „vypnout sledování“ se liší v závislosti na použitém webovém prohlížeči. Podrobnější informace k této funkci najdete v oddílu nápovědy svého prohlížeče.

7. Vaše práva jako datového subjektu

Máte právo:

 • v souladu s Článkem 15 ONOOÚ požadovat přístup k informacím o osobních údajích, které v souvislosti s vámi zpracováváme. Můžete zejména požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, katerogiích příjemců, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na nápravu chybně uvedených údajů, vymazání, omezení zpracovávání nebo reklamaci, existenci práva na podání stížnosti, původu vašich údajů, které jsme nezískali vlastním sběrem, a stejně tak i existenci automatického rozhodování včetně profilování a podle situace i smysluplné informace o jejich podrobnostech;
 • požadovat v souladu s Článkem 16 ONOOÚ bezodkladnou nápravu nebo doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají;
 • požadovat v souladu s Článkem 17 ONOOÚ výmaz svých osobních údajů, které uchováváme do té míry, kdy jejich zpracovávání není nutné k výkonu práva na svobodné vyjadřování a informace, pro účely splnění zákonných povinností, z důvodů veřejného zájmu anebo k prokázání, uplatnění anebo obhajobě zákonných nároků;
 • požadovat v souladu s Článkem 18 ONOOÚ omezení zpracovávání svých vlastních osobních údajů v případech, kdy namítáte jejich nepřesnost, kdy jejich zpracování odporuje zákonným předpisům, ale s jejich výmazem nesouhlasíte, a kdy už my tyto osobní údaje nadále nepotřebujeme, nicméně vy je stále potřebujete k prokázání, uplatnění nebo obhajobě zákonných nároků, anebo kdy jste proti jejich zpracovávání vznesli námitku ve smyslu ustanovení Článku 21 ONOOÚ;
 • požadovat v souladu s Článkem 20 ONOOÚ zaslání svých vlastních osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně užívané a strojově čitelné podobě, anebo požadovat předání takových údajů jinému správci;
 • požadovat v souladu s Článkem 7(3) ONOOÚ kdykoliv odvolání svého již dříve uděleného souhlasu. V důsledku toho ztrácíme do budoucna oprávnění ke zpracovávání osobních údajů udělené na základě takového souhlasu a
 • Podávat v souladu s Článkem 77 ONOOÚ stížnosti dozorovému orgánu. stížnosti lze zpravidla adresovat dozorovému orgánu v místě vašeho trvalého bydliště nebo podnikání, případně v místě vašeho sídla.

8. Právo činit námitky

V rozsahu zpracovávání vašich osobních údajů na základě zákonných zájmů v souvislosti s bodem (f) prvního pododstavce Článku 6(1) ONOOÚ máte dle Článku 21 ONOOÚ právo vznášet námitky ke zpracovávání svých osobních údajů, pokud k tomu máte důvody vycházející ze své konkrétní situace, anebo pokud taková námitka směřuje proti přímému marketingu. Ve druhém zmiňovaném případě máte obecné právo vznést námitku, které jsme povinni splnit bez upřesnění konkrétní situace.

Chcete-li využít svého práva na podání námitky, jednoduše nám napište e-mail na adresu: datenschutznospam-hoberg-driesch.de

9. Zabezpečení údajů

U návštěvníků našich webových stránek používáme obecně rozšířený protokol SSL (secure socket layer) spojený s nejvyšší možnou úrovní šifrování, kterou váš prohlížeč podporuje. Obecně se jedná o 256-bitové šifrování. Šifrovaný přenos vaší činnosti na internetu značí zavřený symbol klíče zobrazený na spodním stavovém řádku prohlížeče.

Navíc uplatňujeme vhodné technické a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů proti nepředvídané i záměrné manipulaci, částečné nebo úplné ztrátě, zničením anebo neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření procházejí neustálým zlepšováním v souladu s technologickým rozvojem.

10. Platnost a úpravy tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné do května 2018.

Případné úpravy tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů mohou být vyvolané vývojem těchto webových stránek nebo změnami v zákonných požadavcích nebo předpisech. Aktuální znění našeho prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoliv přečíst nebo vytisknout z našich webových stránek www.hoberg-driesch.de/en/privacy-statement/.